ثبت نام سیزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شد در گروه دانشجویان، مدرسان و کارمندان

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس http://www.uast.ac.ir مراجعه نمایند .

quran 10 Tmadid 01 copy

ادامه مطلب...

دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی  وزارت کار و رفاه احتماعی- فارغ التحصیلان می توانند در سامانه  httpso://karvarzi.mcls.gov.ir ثبت نام و از مزایای این طرح استفاده نمایند.

دستورالعمل اجرايي طرح كارورزي دانشآموختگان دانشگاهي
 شوراي عالي اشتغال موضوع مصوبه مورخ 95/11/5
تعاريف و مفاهيم 
ماده ١: در اين دستورالعمل اصطلاحات و تعاريف در معانی مشروحه زير بکار میرود:
- دانشآموخته دانشگاهي: دانش آموخته دانشگاهها و مراكز آموزش عالي داخل و خارج از كشور كه مدرك تحصيلي آنها
مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ميباشد.
- كارورز: به فرد دانشآموخته دانشگاهي جوياي كار اطلاق مي شود كه بر اساس اين دستورالعمل و در چارچوب
استانداردهاي آموزشي به فراگرفتن مهارت يا ارتقاء آن در واحد پذيرنده مبادرت مينمايد .
- دوره كارورزي: دوره زماني معيني است كه طي آن كارورز نسبت به تبادل دانش، كسب تجربه و ارتقاء مهارت در واحد
پذيرنده طبق استانداردهاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور اقدام مي نمايد.
- واحد پذيرنده: بنگاه اقتصادي فعال در بخشهاي خصوصي يا تعاوني است كه نسبت به پذيرش كارورز جهت آموزش
مهارتي اقدام مي نمايد.
- دستگاه ناظر: وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي
- ناظر استاني: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان
2 و 3 قانون ، - دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانهها، موسسات دولتي و موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي (موضوع مواد 1
مديريت خدمات كشوري) كه مجوز فعاليت در بخش هاي خصوصي يا تعاوني را صادر مينمايند.
كمك هزينه آموزشي كارورزي: وجوهي است كه در انتهاي دوره كارورزي و توسط دولت به كارورز پرداخت ميشود.
- مربي: كارفرما يا كارگر در استخدام واحد پذيرنده است كه مهارتهاي حرفهاي مرتبط با شغل مورد تصدي خود را به
كارورز انتقال مي دهد و دولت هيچ گونه تعهدي نسبت به جبران خدمات و استخدام مربي ندارد.
2
اهداف 
ماده 2: اهداف اجراي اين طرح عبارتند از:
الف- افزايش قابليت جذب و اشتغال دانشآموختگان از طريق انتقال مهارت و تجربه در محيط كار براي ورود به بازار كار.
ب - فراهم ساختن زمينه انتقال دانش از دانشآموخته به بنگاه اقتصادي.
ج - ايجاد انگيزه كارآفريني و كسب و كار در دانشآموختگان.
د- ارتقاء اخلاق و صلاحيت حرفهاي دانشآموختگان.
دامنه پوشش 
ماده 3: كليه دانشآموختگان دانشگاهي جوياي كار و متقاضي كارورزي تحت پوشش اين طرح ميباشند.
تبصره 1: دانشجويان در حال تحصيل از شمول طرح خارج مي باشند.
تبصره 2: اتباع خارجي، موظفين به گذراندن طرح كارورزي در رشتههاي گروه علوم پزشكي و متعهدين به اشتغال در
دستگاههاي اجرايي، سازمانها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بورسيه كليه دستگاهها، سازمانها و نهادهاي دولتي از دامنه
پوشش طرح خارج ميباشند.
شرايط احراز 
ماده 4: دانشآموخته دانشگاهي براي برخورداري از مزاياي طرح بايد داراي شرايط زير باشد:
الف- حداكثر 23 سال سن براي مقطع تحصيلي كارداني، 25 سال براي مقطع تحصيلي كارشناسي، 28 سال براي مقطع
تحصيلي كارشناسي ارشد و 32 سال براي مقطع تحصيلي دكتري.
تبصره 1: به حداكثر سن دانشآموختگان دانشگاهي جوياي كار ذكوري كه دوره خدمت نظام وظيفه را گذراندهاند دو سال
اضافه ميشود.
تبصره 2: دانشآموخته دانشگاهي كه به مدت 3 ماه يا بيشتر سوابق بيمهاي (تامين اجتماعي و يا خدمات كشوري) دارد، از
شمول اين طرح خارج ميباشد.
ب - ثبتنام در سامانه كارورزي.
ج- كمتر از 3 سال از تاريخ اخذ مدرك دانشگاهي سپري شده باشد.
د- دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت براي متقاضيان ذكور.
ه- عدم سابقه شركت در دوره كارورزي.
و- سپري شدن حداقل سه ماه از ثبت نام در مركز كاريابي و مشاوره شغلي.
تبصره: كارورزاني كه كمتر از دو ماه از شروع دوره، انصراف كتبي خود را اعلام نمايند، يا بر اساس بندهاي ب، ج و د ماده
13 دوره كارورزي آنها قطع گردد، براي يكبار از موضوع بند (ه ) مستثني مي باشند.
3
و- كارورز موظف است در طول دوره كارورزي نسبت به گذراندن دوره آموزشي" آمادگي شغلي" از طريق سازمان آموزش
فني و حرفهاي كشور و اخذ گواهينامه مربوطه، اقدام نمايد.
شرايط واحد پذيرنده 
ماده 5: واحد پذيرنده به منظور جذب كارورز بايد داراي مجوز فعاليت از دستگاه اجرايي ذيربط و مجوز آموزش كارورزي از
سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور باشد.
تبصره 1: واحد پذيرنده به ازاي هر 3 نفر شاغل بيمه شده، صرفاً مجاز به پذيرش يك نفر كارورز ميباشد.(واحدهاي پذيرنده
داراي مجوز فعاليت از وزارت جهاد كشاورزي به ازاي هر 2نفركارورز مجاز به پذيرش يك نفر كارورز ميباشند)
تبصره 2: چنانچه واحد پذيرنده 1 يا 2 نفر شاغل بيمهشده داشته باشد، صرفاً مجاز به پذيرش يك نفر كارورز م يباشد.
تبصره 3: واحد پذيرندهاي كه داراي پروانه كسب ميباشد، حداقل بايد 1 سال از تاريخ صدور آن گذشته باشد.
تبصره 4: چنانچه واحد پذيرنده پس از گذشت دو ماه از شروع دوره، بدون دليل موجه و مورد تأييد دستگاه اجرايي استاني
از ادامه آموزش به كارورز امتناع نمايد تا مدت يك سال از پذيرش كارورز جايگزين محروم ميگردد.
مدت دوره كارورزي 
ماده 6: طول دوره كارورزي حداقل 4 ماه و حداكثر 6 ماه براي هر كارورز متناسب با استانداردهاي آموزشي مهارت تعيين
ميگردد.
تبصره : مدت آموزش براساس استانداردهاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفهاي به نحوي تعيين م يگردد، كه كارورز
هر ماه حداقل 100 ساعت و هر روز حداقل 4 و حداكثر 8 ساعت از آموزش عملي بهرهمند ميشود.
حمايتها 
ماده 7: دستگاه ناظر موظف است براساس مقررات جاري صنعت بيمه و در قالب قرارداد با يكي از شركتهاي بيمهگر مورد
تاييد بيمه مركزي كشور نسبت به پوشش بيمه مسئوليت مدني(بيمه حوادث) كارورزان اقدام نمايد.
تبصره: در مواردي كه هزينه پرداخت شده به شركت بيمهگر طرف قرارداد براساس فرايند اجرايي طرح و انقضاي شرايط
پوشش بيمه كارورز مازاد بر تعهد شركت بيمهگر باشد مبلغ مازاد تاديه شده نزد شركت بيمهگر، ظرف مدت يك هفته به
دستگاه ناظر برگشت داده ميشود.
ماده 8: كمك هزينه آموزشي كارورزي تا سقف معادل يك سوم حداقل دستمزد كشور مي باشد كه به تناسب حضور در
واحد پذيرنده در طول دوره كارورزي محاسبه و پس از موفقيت در آزمون فني و حرفه اي، توسط دستگاه ناظر به كارورزان
مقطع كارشناسي و بالاتر پرداخت ميشود.
4
تبصره : واحدهاي پذيرنده مستقر در كلان شهرها (تهران، كرج، تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز، اهواز و قم) مكلفند كمك
هزينه اي حداقل معادل سهم پرداختي دولت و واحدهاي پذيرنده مستقر در ساير نقاط كشور حداقل يك سوم معادل سهم
پرداختي دولت به كارورز پرداخت نمايند.
ماده 9: واحدهاي پذيرنده در صورت به كارگيري و جذب كارورزان مقطع كارشناسي و بالاتر از مزاياي معافيت حق بيمه
سهم كارفرما به مدت دو سال بهرهمند ميشوند.
ماده 10 : طرح كارورزي يك دوره آموزش عملي است و هيچگونه حقي براي كارورز و تعهدي براي واحد پذيرنده كارورز
جهت استخدام موقت يا دائمي و شموليت قوانين كار و تامين اجتماعي ايجاد نمي كند.
ماده 11 : نحوه ارائه آموزش عملي از سوي واحد پذيرنده به كارورز در قالب قرارداد آموزشي پيوست اين دستورالعمل در سه
نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارورز، يك نسخه نزد واحد پذيرنده و يك نسخه نزد اداره تعاون، كار ورفاه
اجتماعي شهرستان نگهداري ميشود.
منابع مالي 
ماده 12 : منابع مالي مورد نيازاجراي طرح از موارد زير قابل تأمين ميباشد:
الف- منابع اشتغالزايي بودجه هاي سنواتي براي جبران هزينه هاي آموزش كارورزي.
ب -ب ودجه سنواتي دستگاههاي اجرايي و بودجه استانها براي توانمندسازي و اشتغالپذيري دانشآموختگان موضوع اين
دستورالعمل.
ج - كمكهاي بلاعوض مردمي، سازمانهاي حمايتي، موسسات خيريه، نهادهاي عمومي غيردولتي.
موارد توقف و فسخ قرارداد آموزشي دوره كارورزي 
ماده 13 : در موارد زير دوره كارورزي متوقف ميشود:
الف -تعطيلي موقت واحد پذيرنده حداقل يك هفته و حداكثر سي روز.
تبصره: در صورت اعلام مراتب فوق از سوي واحد پذيرنده يا كارورز به دستگاه ناظر ظرف مدت حداكثر دوهفته بعد از
تعطيلي، مدت توقف به طول دوره كارورزي اضافه خواهد شد.
ب - عدم تامين مربي جايگزين در صورت عدم حضور مربي اصلي بيش از 7 روز آموزشي.
ماده 14 : در موارد زير قرارداد آموزش بين كارورز و واحد پذيرنده فسخ ميگردد:
الف- احراز اشتغال به كار يا تحصيل كارورز.
5
ب - غيبت غيرموجه كارورز در واحد پذيرنده بيش از 5 روز.
ج - تعطيلي بيش از يكماه يا دائم واحد پذيرنده.
د - اعلام كتبي واحد پذيرنده مبني بر قطع آموزش كارورز به دستگاه اجرايي.
ه- انصراف كتبي كارورز از ادامه شركت در دوره.
و - عدم رعايت مقررات انضباطي- آموزشي واحد پذيرنده توسط كارورز.
ز- فوت و از كار افتادگي كارورز.
اجرا، نظارت و ارزيابي 
ماده 15 : دستگاه اجرايي مكلف است به منظور مديريت دقيق اجراي اين دستورالعمل، از طريق واحدهاي استاني خود،
اقدامات زير را بعمل آورد:
الف– اعلام فراخوان براي شناسايي بنگاههاي خصوصي و تعاوني تحت پوشش واجد الشرايط.
ب- معرفي واحدهاي واجد شرايط به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور جهت بررسي صلاحيت هاي آموزش كارورز و
صدور مجوز مربوطه.
ج-ثبت اطلاعات واحد پذيرنده داراي مجوز و موارد فسخ قرارداد آموزشي در سامانه كارورزي.
د-نظارت مستمر بر فرايند اجراي طرح بر اساس چارچوب نظارتي ابلاغي دستگاه ناظر.
ه- ارائه گزارش عملكرد در فواصل زماني ماهانه (در سطح استان) و سه ماهه (در سطح كشور) به دستگاه ناظر.
ماده 16 : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورمكلف است به منظور اجراي دقيق اين دستورالعمل اقدامات زير را بعمل آورد:
الف- تهيه و ابلاغ دستورالعمل اجرايي" نحوه صدور مجوز آموزش كارورزي" ظرف حداكثريك ماه از ابلاغ اين دستورالعمل.
ب- تدوين استانداردهاي آموزشي مهارت مورد نياز طرح كارورزي در طي اجراي طرح كارورزي.
ج- برگزاري دورههاي آموزشي آمادگي شغلي براي كارورزان.
د- پايش كيفيت آموزشهاي مهارتي ارائه شده توسط واحد پذيرنده.
ه- اخذ آزمون پايان دوره كارورزي.
و- تهيه گزارشهاي فصلي و ارائه به دستگاه ناظر.
تبصره 1: تمديد مجوز آموزشي واحد پذيرنده در هر حرفه (فرصت آموزشي) منوط به قبولي حداقل 70 درصد از كارورزان
در آزمون پايان دوره مي باشد.
تبصره 2: در صورت عدم بازدهي قابل قبول واحد پذيرنده در ارائه خدمات آموزشي در هر حرفه (فرصت آموزشي) بنا به
تشخيص سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور نسبت به لغو مجوز ارائه خدمات آموزشي در حرفه (فرصت آموزشي) مربوطه
اقدام خواهد شد.
6
ماده 17 : دستگاه ناظر موظف است موارد مربوط به تأمين و پرداخت هزينههاي نظارت، پيادهسازي شامل راهاندازي و
پشتيباني سامانه نرمافزاري مورد نياز طرح كارورزي و بيمه مسئوليت مدني واحدهاي پذيرنده كارورزان را پيشبيني و
جهت تصويب و تخصيص اعتبار به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايد.
ماده 18 : مسئوليت هماهنگي، اطلاعرساني، توسعه و نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل در استانها بر عهده
استانداريها وكارگروه تخصصي اشتغال استان ميباشد. ناظر استاني موظف است گزارش نظارتي را هر سه ماه يكبار به
دستگاه ناظر ارائه نمايد.
ماده 19 : در صورت بروز هر گونه اختلاف بين واحد پذيرنده و كارورز نظر كميته مشتركي متشكل از نمايندگان سازمان
آموزش فني و حرفه اي، دستگاه اجرايي و ناظر استاني لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 20 : دستگاه ناظر موظف است بر اساس ظرفيت كارگاههاي داير فعال داراي كد بيمه تأمين اجتماعي در هر استان و
ظرفيت مشاركت دانش آموختگان دانشگاهي جوياي كار نسبت به تعيين ظرفيت پذيرش كارورز وتوزيع استاني و دستگاهي
اقدام نمايد.
ماده 21 : استانداران و اعضاي شوراي برنامهريزي و توسعه استان مكلفند در راستاي اجراي صحيح و دقيق اين دستورالعمل
با بهرهگيري از ظرفيت دستگاههاي اجرايي و كارگروه تخصصي اشتغال استان هماهنگي، همكاري و مساعدت لازم را بعمل
آورند.
اين دستورالعمل مشتمل بر 21 ماده و 16 تبصره در هفتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ 95/11/5
تصويب رسيد.

ادامه مطلب...

ثبت نام هفدهمین دوره اعزام دانشگاهیان (ویژه دانشجویان-اساتید-کارکنان دانشگاه های کل کشور) به عتبات عالیات از 10 الی 22 تیرماه 96 در سایت  http://www.labbayk.ir انجام خواهد شد و بعد از قرعه کشی اسامی برگزیدگان از سایت لبیک اعلام می شود. در ضمن اعزام از اول مرادماه شروع و تا آبان ماه سال 96 ادامه خواهد یافت.

ادامه مطلب...

به مناسبت هفته خوابگاه‌های دانشجویی، مسابقه عکس موبایلی با موضوعات فرهنگی و اجتماعی از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.

پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عکس‌های موبایلی خود را با نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و خوابگاه از طریق ادمین کانال تلگرامی اداره کل فرهنگی و اجتماعی به آدرس @cnamsrt یا آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال کنند.

سبک زندگی و تغذیه سالم، ورزش همگانی، نشاط و تندرستی، ترویج فرهنگ کتابخوانی در خوابگاه، فعالیت‌های دینی و قرآنی در خوابگاه، فضا‌سازی‌های هنری در خوابگاه‌ها، ایثار و فداکاری در فضای خوابگاهی، غنی‌سازی اوقات فراغت، ترویج فرهنگ تولید و اشتغال و وحدت‌آفرینی اقوام ایرانی، انسجام ملی از محورهای این مسابقه است.

هر دانشجو امکان ارسال یک عکس در این محورها را دارد و عکس‌ها باید با فرمت jpg و از کیفیت لازم برخوردار باشد.

مهلت ارسال آثار 12 خرداد 1396

636312269628581239

ادامه مطلب...

رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل از برگزاری جشنواره‌ منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش البرز در اردبیل خبر داد.

به گزارش ایسنا، حسین شایقی در نشست خبری با اعلام این خبر افزود: این جشنواره 21 و 22 تیر ماه به میزبانی استان اردبیل و در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکار، انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی اختراعات برگزیده و تسهیل در مسیر آنها به منظور رسیدن به محصولی دانش‌بنیان و تکمیل چرخه نوآوری و تبدیل دارایی‌های فکری به ثروت، اقدام به برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای رویش در طول سال می‌کند، افزود: اختراعاتی که در این جشنواره مورد تأیید هیات داوران قرار می‌گیرند، می‌توانند از تسهیلات بنیاد برای طی  مسیر توانمندسازی اختراعات برگزیده بهره‌مند شوند.

شایقی ادامه داد: داوری این اختراعات بر اساس معیارهای میزان تازگی اختراع در سطح ملی و بین‌المللی، طول عمر فناوری حاصل از اختراع، آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از به‌کارگیری اختراع، چگونگی مستندسازی فرایند رشد اختراع و  قابلیت ورود به بازار و ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی حاصل از تجاری ‌سازی اختراع خواهد بود.

رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل با بیان اینکه اختراعاتی که تاریخ ثبت آنها، سال 1392 و بعد از آن است، مجاز به نام‌نویسی در این جشنواره هستند، تصریح کرد: گروه‌های 15 گانه اختراعات عبارت از الکترونیک و کنترل، برق و قدرت، مخابرات، کامپیوتر و IT ، پزشکی (تجهیزات)، مهندسی مواد و متالوژی، مهندسی عمران، شیمی، مهندسی پلیمر، نفت و گاز و پتروشیمی، علوم دارویی، صنایع غذایی، کشاورزی، مهندسی مکانیک و هوا فضا هستند.

وی خاطرنشان کرد: ثبت نام در این جشنواره از چهارم اردیبشهت ماه آغاز شده و تا سوم تیر ماه از طریق سایت بنیاد نخبگان استان‌ها  انجام می‌شود.

777777777777777777

ادامه مطلب...

دانشگاه جامع اقدام به برگزاری چهارمین دوره المپیاد ورزشی و فرهنگی دانشجویان دختر و پسر در تابستان سال جاری نموده است . لذا از دانشجویان نخبه ورزشی در رشته اعلام شده دعوت می گردد تا تاریخ  96/03/15  جهت ثبت نام  به حوزه ریاست خانم خمسه مراجعه نمایند.

رشته های ورزشی

پسران دختران
فوتسال ----
کشتی آزاد ----
کشتی فرنگی ----
تکواندو تکواندو
تنیس روی میز تنیس روی میز
بدمینتون بدمینتون
شنا شنا
کاراته کاراته
دو و میدانی دو و میدانی
ادامه مطلب...

حضور جمعی از دانشجویان و کارکنان مرکز در مزار شهدای گمنام شهر محمدیه در سالروز آزاد سازی خرمشهر و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل (ره)

00010002

0003

ادامه مطلب...
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین برگزار می کند
 
محور اصلی مسابقه ملی مهارت : ضرورت شناسایی، جذب و گزینش نخبگان برای شرکت در این مسابقه  است
علاقمندان می توانند تا تاریخ 96/04/15  به حوزه ریاست مراجعه نمایند تا به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان معرفی گردند.
2017 05 23 14 55 41 1366
ادامه مطلب...

همایش «نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب » به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) http://elmiefaf.alzahra.ac.ir

دومینجشنواره ملی بانوی کرامت از عموم جامعه دانشگاهیان، پژوهشگران، هنرمندان و شاعران دعوت می کند ... آدرس سایت : http://banouyekeramat.alzahra.ac.ir/

998b48b4 0e9a 478c 887e 80422cab5752BANOOYE KERAMATپسماند

ادامه مطلب...
19 ارديبهشت 1396 نظر دادن!

به توجه به فرا رسیدن هفته مشاغل و آشنایی دانش آموزان با مشاغل مختلف متناسب با استعداد، توانایی، رغبت، هوش و علائق دانش آموزان جهت انتخاب رشته تحصیلی، در روز سه شنبه مورخ 96/02/19 جمعی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه پالیز شهر محمدیه ازکارگاهها، آزمایشگاه ها و نمایشگاه معماری این مرکز بازدید نمودند.

photo 2017 05 09 12 02 12photo 2017 05 09 12 11 34

photo 2017 05 09 12 27 49photo 2017 05 09 12 11 50

photo 2017 05 09 12 11 44

 

ادامه مطلب...

درباره مرکز

مرکز آموزش علمی - کاربردی علوم و فنون قزوین با توجه به اهداف دانشگاه جامع و بر اساس نیاز محیط بازار کار بویژه در استان قزوین که دارای شهرک های صنعتی بزرگ می باشد، با ایجاد رشته های تحصیلی توانسته گامی بزرگ را در رشد و شکوفایی جامعه بردارد.