انتشار : 1399/08/11 بازدید : 847

وبینار آموزشی بارویکرد برند وتجاری سازی

مرکز نورآوری مرکز آموزش علمی کاربردی علوم وفنون قزوین برگزار می نماید

t319467_.jpg